Privacy Policy

Cape Tracks hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Cape Tracks houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacy beleid

Invullen van persoonsgegevens
Bij het invullen van ons contactformulier, het aanvragen van een reisvoorstel, het boeken van een reis of het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd.
De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen en/ of het betreffende reisproduct te leveren en u vervolgens van het boekingsproces op de hoogte te kunnen houden, voor administratieve zaken of voor het versturen van post.
Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij, afhankelijk van je reisbestemming en reiswijze, de volgende persoonsgegevens, indien relevant:

Land
Telefoonnummer  
E-mail
Adres (straat, postcode en woonplaats)
Telefoonnummer van thuisblijvers
Merk en kenteken van uw voertuig

Van elke reiziger
Volledige voornaam en achternaam als in paspoort vermeld
Geslacht
Geboortedatum
Paspoort of ID-kaart nummer
Bijzondere/ en of gevoelige persoonsgegevens
Kledingmaten
Lengte
Gewicht
Dieetwensen
Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens

Bewaartermijnen van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij verwijderen uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens een maand na terugkomst van uw reis uit ons systeem. Onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verstaan wij:
- Paspoortgegevens
- Allergieën
- Medicijngebruik
- Andere relevante gegevens met betrekking tot uw gezondheid

Nieuwsbrief van Cape Tracks
Om u op de hoogte te houden van onze laatste blogs, nieuwtjes, tips en aanbiedingen van Cape Tracks maken we gebruik van een nieuwsbrief. Deze ontvangt u alleen indien u zich hiervoor aangemeld heeft. Hiervoor bewaren we uw naam en e-mailadres, welke enkel voor dit doel zullen worden gebruikt en niet gedeeld worden met derden. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die onderin de nieuwsbrief vermeld staat. Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? In de footer van onze website kunt u uw e-mailadres invullen.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed en veilig mogelijk te leveren, stellen wij je persoonsgegevens beschikbaar aan onze leveranciers of derden die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Het gaat hierbij uitsluitend om persoonsgegevens die voor de betreffende leverancier of derde partij relevant zijn. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Beveiliging
Cape Tracks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals het up-to-date houden van operating systemen, browsers en virusscanners. Daarnaast maakt onze website maakt gebruik van https.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cape Tracks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@capetracks.nl
 
Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Dan kun je deze richten aan: info@capetracks.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.
Laatste wijziging: 02-01-2023

Cookiebeleid
Cape Tracks maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk het overzicht om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Blokkeren van cookies
Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of schakel hulp van een specialist of derden in.

Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren. Cape Tracks heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw gegevens te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven ons informatie over het gebruik en navigatie binnen de website van Cape Tracks. Deze informatie helpt ons de indeling van de website en diensten te verbeteren, om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de website te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Cape Tracks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Cape Tracks kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 
Copyright
Alle rechten berusten bij Cape Tracks, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
Niets uit de uitgaven van Cape Tracks mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.